Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών από την "Πλαστικά Θράκης"
Διαβάστε την ανακοίνωση που εξεδόθη και εστάλη και στο Χρηματιστήριο Αθηνών για ενημέρωση


Η εταιρεία Πλαστικά Θράκης ΑΒΕΕ ανακοινώνει ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 2008 και του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου 2009 προέβη στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 σε αγορά 960 ιδίων μετοχών, μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε., με μέση τιμή κτήσης Ευρώ 0,58 ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε σε Ευρώ 556,80.