Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Κατασκευαστική Εταιρεία της Θράκης παρέδωσε Εγγυητική από Ουκρανική Τράπεζα που δηλώνει άγνοια!!!

Αφορούσε την ανάδειξη
αναδόχου στο έργο της
βελτίωσης του δρόμου
Μυρτίσκη - Ανω Βυρσίνη
στην ορεινή Ροδόπη

    ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μία απίστευτη ιστορία κατηγορείται ότι έστησε κατασκευαστική εταιρεία που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη και η οποία σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας κατάθεσε πλαστή εγγυητική από Τράπεζα της Ουκρανίας!!! Το έγγραφο που παρουσιάζουμαι (δεν δημοσιοποιούμε το όνομα της εταιρείας) αναφέρει το πως εξελίχθηκαν τα γεγονότα και ποιες απαντήσεις έλαβε η Υπηρεσία από τις επικοινωνίες που είχε:


ΘΕΜΑ: Έκπτωση της αναδόχου εταιρείας «--------------- ΑΤΕ» από τη Σύμβαση

του έργου : « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ – ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ » .

Έχοντας υπόψη :

1) Τα συμβατικά τεύχη και ειδικότερα τη Διακήρυξη της Δημοπρασίας του έργου του

θέματος.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας

κατασκευής δημοσίων έργων.»

3) Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1844/18-11-2011 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης της

διευθύνουσας υπηρεσίας η οποία στις 18-11-11 στάλθηκε με FAX στον ανάδοχο και στις

23-11-2011 επιδόθηκε στον ανάδοχο του έργου του θέματος.

4) Τις διατάξεις του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει σήμερα.

5) Το Π.Δ. 144/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

Και επειδή :

- Ο ανάδοχος στις 28-11-2011 προσκόμισε στην υπηρεσία δύο εγγυητικές επιστολές από

χρηματιστηριακή εταιρεία που εδρεύει και λειτουργεί στο εξωτερικό ενώ σύμφωνα με τη

σχετική διακήρυξη καθώς και τη νομοθεσία, Ν3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 24 , «.. η εγγύηση

παρέχεται με εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην

Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού

Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ….» .Μετά από έλεγχο που

έκανε η υπηρεσία στο διαδίκτυο από τα στοιχεία της “SUISSE CREDIT BANCORP

LTD’’ που εξέδωσε τις εν λόγω εγγυητικές όπως και μετά από έγγραφη επικοινωνία της

υπηρεσίας μας με την Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία “SUISSE

CREDIT BANCORP LTD’’ δεν είναι τράπεζα και συνεπώς δεν πληροί τους όρους της

σχετικής νομοθεσίας .

- Στη συνέχεια με το με αριθμό πρωτοκόλλου 1978/5-12-11 έγγραφο της υπηρεσίας μας

ζητήθηκε από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει τις ανωτέρω εγγυητικές με εγγυητικές

επιστολές καλής εκτέλεσης όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 της διακήρυξης του έργου

του θέματος .- Στις 16-12-2011 ο ανάδοχος κατέθεσε μήνυμα με αναφορά σε δύο νέες εγγυητικές

επιστολές από την “FINANCIAL UNION BANK” μέσω της “SUISSE CREDIT CAPITAL

LTD’’ η οποία δραστηριοποιείται στην Αγγλία και στην Ουκρανία Στις εγγυητικές

επιστολές αναφερόταν ως διακομιστής η τράπεζα “ALPHA BANK “

- Σύμφωνα με την εγκύκλιο Δ17γ/09/154ΦΝ437 του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.&ΔΙ., κατά τη

διεξαγωγή των δημοπρασιών και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προηγείται της

υπογραφής σύμβασης , απαιτείται έλεγχος της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών

συμμετοχής των διαγωνιζομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκυρότητά τους ,

συγκεκριμένα «….. η αρμόδια υπηρεσία πριν την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού

της σύμβασης θα ζητά την προσκόμιση εγγύησης καλής εκτέλεσης και θα υπογράφει το

ιδιωτικό συμφωνητικό μόνο αφού έχει ελέγξει , μετά από έγγραφη επικοινωνία με την

εκδούσα τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ , τη γνησιότητα της εγγύησης. Αν διαπιστωθεί η πλαστότητα

της εγγύησης , θα κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο , και θα ζητά κατάπτωση της εγγύησης

συμμετοχής , επιπλέον δε , θα υποβάλλει μηνυτήρια αναφορά και αίτημα για πειθαρχική

δίωξη κατά τα προαναφερθέντα .»

-Στις 19-12-2011 η υπηρεσία επικοινώνησε εγγράφως με την “ALPHA BANK “ με το

υπ’αριθμ.2128/19-12-11 έγγραφό της για να διαπιστώσει τη γνησιότητα των ανωτέρω

αναφερόμενων επιστολών .Στις 3-1-2012 η υπηρεσία έλαβε την με αριθμ.πρωτ 18/3-1-12

απάντηση από την “ALPHA BANK “ η οποία μας ενημέρωσε ότι «δεν έχει καμία

συνεργασία ούτε με την εκδότρια ούτε με την μεσολαβούσα τράπεζα»

- Η υπηρεσία στις 29-12-11 προσπάθησε να επικοινωνήσει με fax με την εν λόγω τράπεζα

όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό . Η υπηρεσία στις 4-1-2012 απέστειλε με fax στην

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ουκρανία το με αριθμ.πρωτ. 24/4-1-12 έγγραφο προκειμένου

να ενημερωθεί για τη γνησιότητα ή μη των επιστολών .

- Στις 18-1-2012 η υπηρεσία έλαβε την υπ’αριθμ100/18-1-12 απάντηση από την Πρεσβεία

της Ελλάδας η οποία επισύναψε μετάφραση της απάντησης της “FINANCIAL UNION

BANK” και αναφέρει ότι «δεν έχει συνεργασία με την εταιρεία «------------------

ΑΤΕ» και συνεπώς δεν εξέδωσε καμία εγγυητική επιστολή για την εταιρεία αυτή ».

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την κήρυξη της αναδόχου εταιρείας με την επωνυμία «------------ ΑΤΕ» έκπτωτη

από την εργολαβία « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΜΥΡΤΙΣΚΗΣ – ΑΝΩ ΒΥΡΣΙΝΗΣ » σύμφωνα με το

άρθρο 30 παρ.5 του Ν. 3669/08. Κατά του παρόντος εγγράφου η εταιρεία έχει τη δυνατότητα

άσκησης ένστασης κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 30 παρ.6 του Ν. 3669/08.Η εμπρόθεσμη

υποβολή ένστασης αναστέλλει την επιβληθείσα έκπτωση . Επί της ενστάσεων αποφασίζει οριστικά

η Προϊσταμένη Αρχή.

Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΜ. ΣΥΓΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Ε. Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΟΥΡΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ


Πηγή:  http://www.faros24.gr/