Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Προκηρύχθηκαν δύο θέσεις δημοσιογράφων στην ΕΡΑ Κομοτηνής

Είναι οι δύο από τις 171 συνολικά θέσεις συμβασιούχων που προκήρυξε η ΕΡΤ
Κρατηθείτε όμως: απαραίτηση προϋπόθεση για να προσληφθείς στην Κομοτηνή είναι να ξέρεις... τουρκικά

  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ Α1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (171) ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΕΡΤ-Α.Ε.)


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1730/87, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/10

3. Τις διατάξεις του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε.

4. Τη με αρ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.11/54/18858/12-10-2010 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

5. Την Α.Δ.Σ. 978/12.10.10 Θ.10β & 10δ

6. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ.

7. α. Την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της ΕΡΤ-Α.Ε. στους τομείς:

* Τηλεόρασης

- Ειδήσεις (παραγωγή, παρουσίαση, ρεπορτάζ, ανταπόκριση εσωτερικού & εξωτερικού)

- Εκπομπές (παρουσίαση, ρεπορτάζ)

* Ραδιοφώνου

- Ειδήσεις

- Εκπομπές

- Περιφερειακούς Σταθμούς (Κεντρική Υπηρεσία, Ρ/Σ Τρίπολης, Ρ/Σ Κομοτηνής, Ρ/Σ Ιωαννίνων)

* Αθλητικών

- Ειδήσεις, εκπομπές για την τηλεόραση & το ραδιόφωνο

* Αρχείου

* Internet

* Περιοδικού «Ραδιοτηλεόραση»

* Γραφείου Τύπου

β. Ότι η παρούσα δεν περιλαμβάνει την κάλυψη θέσεων της Γ.Δ. ΕΡΤ-3, οι αρμόδιες υπηρεσίες της οποίας θα προκηρύξουν αυτοτελώς τις απαιτούμενες θέσεις.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τη σταδιακή πλήρωση εκατόν εβδομήντα ένα (171) θέσεων δημοσιογράφων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, στην ΕΡΤ-Α.Ε. Οι εκατόν εξήντα έξι (166) εκ των ανωτέρω θέσεων αφορούν τις κεντρικές υπηρεσίες, δύο (2) θέσεις το Ρ/Σ Ιωαννίνων, μία (1) θέση το Ρ/Σ Τρίπολης και δύο (2) θέσεις το Ρ/Σ Κομοτηνής.

1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. i. Να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Μ.Μ.Ε. ή οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι., περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή

ii. Πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ή το ομώνυμο ή

iii. Αντίστοιχο δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης O.E.Ε.Κ. ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή

iv. Απολυτήριο τίτλο οποιασδήποτε μονάδας της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Να έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ραδιοτηλεοπτικό μέσο ή ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό.

γ. Συνεκτιμώμενα προσόντα : η επιπλέον εμπειρία, η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

δ. Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να αποδείξουν ότι, γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, προσκομίζοντας πιστοποιητικό ελληνομάθειας που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή το Σχολείο της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ε. Να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

στ. Να κριθούν υγιείς για την εργασία για την οποία θα προσληφθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή της ΕΡΤ-Α.Ε.

ζ. Να μην είναι υπόδικοι για κακούργημα ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για τέλεση κακουργήματος ή άλλου αδικήματος από τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2δ του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε.

η. Να μην έχουν στερηθεί, τελεσίδικα από τα πολιτικά τους δικαιώματα, ως συνέπεια καταδίκης για διάπραξη ποινικού αδικήματος.

θ. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 3812/2009.

ι. Να μην κατέχουν συγχρόνως έμμισθη θέση ή οποιαδήποτε απασχόληση σε ανταγωνιστικό μέσο ή επιχείρηση. Επιτρέπεται η παράλληλη απασχόληση δημοσιογράφων ως ανταποκριτών στο εξωτερικό.

ια. Ειδικά για τις θέσεις των περιφερειακών σταθμών οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των οικείων νομών.

ιβ. Ειδικά για της δύο θέσεις του Ρ/Σ Κομοτηνής οι υποψήφιοι θα πρέπει να πιστοποιήσουν την πολύ καλή γνώση της Τουρκικής Γλώσσας.

2. Οι κατά τα ανωτέρω θέσεις, θα καλυφθούν με επιλογή ύστερα από εξέταση των αιτήσεων και των βιογραφικών των υποψηφίων από Επιτροπή της ΕΡΤ-Α.Ε. που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή εισηγείται και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει την πρόσληψη.

3. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στον ημερήσιο τύπο, οι υποψήφιοι, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας που θα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΕΡΤ www.ert.gr, υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και ότι σε περίπτωση επιλογής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η υποβολή αίτησης είναι δυνατή μόνο μέσω του διαδικτύου και με τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω.

4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι δέχονται να προσφέρουν την εργασία τους σύμφωνα με τους όρους του Γ.Κ.Π. της ΕΡΤ-Α.Ε. και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας που ισχύουν για το προσωπικό της και να αναλάβουν υπηρεσία προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Παράρτημα), προκειμένου να υπογράψουν την σχετική ατομική σύμβαση εργασίας, η χρονική διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ-Α.Ε. Η ΕΡΤ-Α.Ε. δεν υποχρεούται σε ανανέωση των συμβάσεων που θα υπογραφούν.

5. Σε περίπτωση που οποτεδήποτε μετά την πρόσληψη διαπιστωθεί ότι, από υπαίτια ενέργεια του επιλεγέντος δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, η πρόσληψη ακυρώνεται αυτοδίκαια και ο εργαζόμενος απολύεται χωρίς καμία αποζημίωση.

6. Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες «Η Καθημερινή» και «Τα Νέα» την Τετάρτη 20-10-2010 και τη Δευτέρα 25-10-2010 αντίστοιχα.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε.

To Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ Α.Ε.

Ηλίας Μοσχονάς

Ο Γενικός Διευθυντής Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε.

Ευάγγελος Κ. Λουριδάς