Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής


24 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

       ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, με 24 θέματα στην ημερήσια του διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής και τα θέματα είναι τα εξής:

1. Επί ενστάσεως κατά της υπ' αριθ.198/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ8 της ΖΕΠ Κομοτηνής - Χαραχτηρισμός χώρου και καθορισμός όρων δόμησης).
2. Γνωμοδότηση για τη "Μελέτη Οριοθέτησης Χειμάρρων και Αντιπλημμυρικών Έργων Νομού Ροδόπης".
3. Καθορισμός του αποδοτέου στο Δήμο μας ποσοστού ημερήσιου δικαιώματος
4. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών.
5. Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων επί της Μ. Αλεξάνδρου 2Β.
6. Έγκριση ή μη μετατόπισης του ευρισκομένου επί της Λ. Ηρώων 35 και Ανδρονίκου γωνία, περιπτέρου σε νέα θέση.
7. Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τη κάλυψη εποχικών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
8. Προσθήκη ειδικότητας σχεδιαστών δομικών έργων στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κομοτηνής.
9. Έγκριση ή μη παραχώρησης αιθουσών του Μουσικού Γυμνασίου - Λυκείου Κομοτηνής στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (αριθ.12/2012 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).
10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης των οδηγών απορριμματοφόρων του Δήμου για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης.
11. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2012 του Δήμου.
12. Κατανομή πιστώσεων (Β΄ κατανομή έτους 2012) στις σχολικές επιτροπές των δημόσιων σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και στις μειονοτικές σχολικές εφορείες για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Κομοτηνής" μετά από άγονο διαγωνισμό.
14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: "Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων - μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου" μετά από άγονο διαγωνισμό.
15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια λαμπτήρων οδοφωτισμού και κτιριακών εγκαταστάσεων φωτιστικών σωμάτων και υλικών οδοφωτισμού" μετά από 2 άγονους διαγωνισμούς.
16. Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.
17. Έγκριση εκτέλεσης αποφάσεων του Δημάρχου με αριθ.932-896-502-214-216-359-858-931-224 και 430/2012 που αφορούν απευθείας ανάθεση ηλεκτρολογικού υλικού σε προμηθευτές της πόλης μας.
18. Έγκριση εκτέλεσης αποφάσεων του Δημάρχου με αριθ.1023-1024-1025-1046-1047-1048-1049-1050 και 1051/2012, που αφορούν απευθείας ανάθεση ανταλλακτικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου σε προμηθευτές της πόλης μας.
19. Εξέταση ένστασης κατά της ειδικής διαταγής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για το έργο: "Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής με Ε.Ο. προς Ξάνθη (Κόμβος δυτικής εισόδου πόλης)".
20. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο: "Υλοποίηση ενεργειών για το σχεδιασμό, την προώθηση και υλοποίηση μέτρων με σκοπό την υιοθέτηση ορθών πρακτικών και κανόνων" του άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ" του Ε.Π. "Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013".
21. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο: "Ενέργειες Δημοσιότητα ολοκληρωμένου σχεδίου αστικής ανάπλασης Κομοτηνής" του άξονα προτεραιότητας "Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΑΜΘ" του Ε.Π. "Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013".
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: "Συντηρήσεις μειονοτικών διδακτηρίων 2011".
23. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Συντήρηση διδακτηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2011".
24. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: "Βελτίωση - συντήρηση αιθουσών 3ου Λυκείου Κομοτηνής".