Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής

ΕΝΤΕΚΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011, ημέρα της εβδομάδας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00' π.μ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- Επικύρωση των αριθμ. 9/2008, 14/2008, 15/2008, 16/2008, 17/2008, 20/2008, 21/2008, 22/2008, 23/2008, 23α/2008, 24/2008 και 25/2008 Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

- Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων


1. Εγκριση ή μη της αριθμ. 1/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αναφορικά με το Τεχνικό Προγράμμα έτους 2011.

2. Τροποποίηση 2η της Προγραμματικής Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Μαρωνείας - Σαππών και Κομοτηνής.

3. Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις γειτονιές της πόλης και των οικισμών».

4. Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση - Συντήρηση αιθουσών 3ου Λυκείου Κομοτηνής».

5. Σύσταση Επιτροπής επίβλεψης προγράμματος αδέσποτων.

6. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους, για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου (άρθρο 32 Ν.1080/80).

7. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών της Επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης εκποιουμένων ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου.

8. Χορήγηση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

9. Παραχώρηση για χρήση έναντι τέλους χώρου πλατείας Δασαρχείου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

10. Κατανομή πιστώσεων (Α΄κατανομή έτους 2011) στις σχολικές επιτροπές των δημόσιων σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής καθώς και στις Μειονοτικές σχολικές εφορείες, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών.

11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Σχολικών Υποδομών - Β΄ Φάση».

.