Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Ορίστηκαν οι πέντε αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστιάδας


ΔΕΙΤΕ

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

Οι πέντε αντιδήμαρχοι του Δήμου Ορεστιάδας και οι αρμοδιότητες του καθενός έχουν ως ακολούθως:

Βασίλης Δολαψής (Δημοτική Ενότητα Τριγώνου):

- Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας Δήμου, διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού, το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στο Δήμο.

- Υπογραφή εντολών εργασίας και αντίστοιχης χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και υπερωριών των εργαζομένων στις ανωτέρω υπηρεσίες.

- Υπεύθυνο Τμήματος ΚΕΠ, Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Υποδομών, Διοικητικών θεμάτων καθώς και εξυπηρέτησης του Πολίτη της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου.

- Τη ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου

- Υπεύθυνο αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικών δραστηριοτήτων, λειτουργία μουσικής, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών για τη Δημοτική Ενότητα Τριγώνου.

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των φωτοαντιγράφων.

- Να υπογράφει ότι αναφέρεται στις επιδοτήσεις και εν γένει βοηθήματα προς τους αγρότες

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω Αντιδημάρχων οι αρμοδιότητες τους θα ασκούνται από τον Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου θα ασκούνται από τον νόμιμο αναπληρωτή.Βαγγέλης Μαρασλής (Δημοτική Ενότητα Βύσσας)

- Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων του Δήμου

- Υπεύθυνος χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών.

- Υπεύθυνος για την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων

- Υπεύθυνος για τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

- Ευθύνη και μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ)

- Υπεύθυνος για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού, φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

- Υπεύθυνος αναβάθμισης και συντήρησης χώρων πρασίνου

- Υπεύθυνος λειτουργίας Κοιμητηρίων

- Υπεύθυνος ενεργειακής διαχείρισης του Δήμου- Υπεύθυνος αγροτικών θεμάτων

- Υπογραφή εντολών εργασίας και αντίστοιχης χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και υπερωριών των εργαζομένων στις ανωτέρω υπηρεσίες.

- Υπεύθυνο Τμήματος ΚΕΠ, Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Υποδομών, Διοικητικών θεμάτων καθώς και εξυπηρέτησης του Πολίτη της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας.

- Τη ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Ενότητας Βύσσας.

- Υπεύθυνο αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικών δραστηριοτήτων, λειτουργία μουσικής, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών για τη Δημοτική Ενότητα Βύσσας

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των φωτοαντιγράφων.

- Να υπογράφει ότι αναφέρεται στις επιδοτήσεις και εν γένει βοηθήματα προς τους αγρότεςΠέτρος Μουτουσίδης (Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου)

- Οργάνωση, εποπτεία των Διοικητικών Υπηρεσιών, της Δ/νσης ΚΕΠ και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

- Υπογραφή εγγράφων με τις παραπάνω αρμοδιότητες που δεν περιέχει γνώμη, απόφαση και πρόταση

- Υπογραφή εντολών εργασίας και αντίστοιχης χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και υπερωριών των εργαζομένων στις ανωτέρω υπηρεσίες

- Υπογραφή καταστάσεων ετησίου μητρώου αρρένων

- Υπογραφή στρατολογικών πινάκων

- Δήλωση ενδιαφερομένων για απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας με πολιτογράφηση

- Χορήγηση πιστοποιητικών βάσει υπευθύνου δηλώσεως των ενδιαφερομένων ή βάσει ενόρκου κατάθεση καθώς και πιστοποιητικών ταυτοπροσωπίας

- Υπογραφή με εντολή Δημάρχου όλων των αποφάσεων του Τμήματος των Δημοτολογίων που αφορούν μεταβολές στα Δημοτολόγια και Μητρώα Αρρένων

- Υπεύθυνο Τμήματος ΚΕΠ, Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Συντήρησης Υποδομών, Διοικητικών θεμάτων καθώς και εξυπηρέτησης του Πολίτη της Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου.

- Τη ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Ενότητας Κυπρίνου.

- Υπεύθυνο αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικών δραστηριοτήτων, λειτουργία μουσικής, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών, για τη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου.

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των φωτοαντιγράφων.

- Να υπογράφει ότι αναφέρεται στις επιδοτήσεις και εν γένει βοηθήματα προς τους αγρότεςΤάσος Παπαδόπουλος

- Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας.

- Μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από επιστημονική άποψη πραγματοποίησή τους.

- Εποπτεύει την εκτέλεση των έργων του Δήμου που εκτελούνται με αυτεπιστασία.

- Παρακολούθηση διαδικασιών σύνταξης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου.

- Υπεύθυνος υπηρεσίας Πολεοδομίας, των αρμοδιοτήτων στοα πλαίσιο της αποστολής του, όπως καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

- Έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας

- Έκφραση απόψεων που ζητούνται από Δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες σχετικά με θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας.

- Υπογραφή διατακτικών

- Υπεύθυνος της Διαχείρισης του στόλου των οχημάτων του Δήμου

- Υπεύθυνο τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και πληροφορικής του Δήμου

- Παρακολούθηση διαδικασιών σύνταξης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου και Ετησίου Προγράμματος Δράσης

- Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου

- Παρακολούθηση, ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου.

- Τήρηση διαδικασιών λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.

- Υπογραφή εντολών εργασίας και αντίστοιχης χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και υπερωριών των εργαζομένων στις ανωτέρω υπηρεσίες.

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των φωτοαντιγράφων.

- Να υπογράφει ότι αναφέρεται στις επιδοτήσεις και εν γένει βοηθήματα προς τους αγρότεςΜανώλης Παπαντωνίου

- Οργάνωση και Εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών και των υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

- Συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από αρμόδια υπηρεσία του Δήμου

- Υπογραφή εντολών εργασίας και αντίστοιχης χορήγησης ημέρας ανάπαυσης (ΡΕΠΟ) και υπερωριών των εργαζομένων στις ανωτέρω υπηρεσίες.

- Τη ρύθμιση θεμάτων για τη λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς Δημοτικής Ενότητας Ορεστιάδας

- Υπεύθυνο αδειών ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπορικών δραστηριοτήτων, λειτουργία μουσικής, εγκατάστασης προσώπων εκδιδομένων με αμοιβή, πλανοδίων μικροπωλητών.

- Χορήγηση άδειας για εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, Κινηματογράφων και Ψυχαγωγικών Παιδειών (Λούνα Παρκ, Πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κλπ)

- Σφράγιση καταστήματος που λειτουργεί χωρίς νόμιμη άδεια

- Προσωρινή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος

- Εκτέλεση αποφάσεων για την ανάκληση και την οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας καταστήματος

- Έκδοση απόφασης επί των αιτήσεων θεραπείας

- Έκφραση απόψεων που ζητούνται από Δικαστήρια ή άλλες υπηρεσίες σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

- Κάθε άλλη αρμοδιότητα και υπογραφή εγγράφων σχετικά με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

- Έκδοση απόφασης παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτησης οικοδομικών υλικών, εκδηλώσεων κλπ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων, ύστερα από τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

- Τέλεση Πολιτικών Γάμων

- Υπογραφή πάσης φύσεως πιστοποιητικά και βεβαιώσεις και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των φωτοαντιγράφων.

- Να υπογράφει ότι αναφέρεται στις επιδοτήσεις και εν γένει βοηθήματα προς τους αγρότες

.