Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Οροι και προϋποθέσεις για τους παιδικους σταθμούς της Κομοτηνής

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»Το Δημοτικό ΝΠΔΔ «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» ενημερώνει τους δημότες, ότι οι παιδικοί σταθμοί του, έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και πιο συγκεκριμένα:


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21133 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 2531036721

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21087 Γ. ΖΑΡΙΦΗ 1 2531084656

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21093 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 2531027135

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21098 ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 11 2531028281

Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21099 Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 45 2531031538

Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21103 ΟΛΥΜΠΟΥ 1 2531031190

ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 21112 ΚΑΡΑΒΕΛΑ 3 2531032526

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΣΜΙΟΥ 21117 ΚΟΣΜΙΟ 2531029083

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ 21121 ΘΡΥΛΟΡΙΟ 2531025910

Έτσι καλεί όλες τις μητέρες, νηπίων, οι οποίες έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι Ελληνίδες Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως γυναίκες ωφελούμενες της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Οι μητέρες μπορούν να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες,

Α) να εργάζονται στην Ελλάδα ως μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες ή αυτοαπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα. Εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού).

Β) να συμμετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (ΕΠΑ: Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας, Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών, Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας – Stage, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Γ) να είναι άνεργες οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.

Δ) να είναι άνεργες και λαμβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά το διάστημα 21/06/2008 – 21/06/2010.


Παροχή σχετικών εντύπων και πληροφοριών

Ο Φάκελος της Πρόσκλησης (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση») προς τις ενδιαφερόμενες γυναίκες, θα ξεκινήσει να διατίθεται, σε έντυπη μορφή, στις 20/06/2011, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 9:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από

α) Τα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Γραφείο Αθηνών (Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), Γραφείο Κεντρικής Μακεδονίας (Δωδεκανήσου 23,54626, Θεσσαλονίκη), Γραφείο Θεσσαλίας (Ηρώων Πολυτεχνείου 211, 41221, Λάρισα) και στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr/,

β) Από τη Γραμματεία των παιδικών σταθμών στην Γρ. Μαρασλή 1, 69100 Κομοτηνή (1ος όροφος) Τηλ. Επικοινωνίας 25310/23175 και 25310 72414.

Η Υποβολή των «Αιτήσεων συμμετοχής - Δηλώσεων», συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται από την 20/06/2011 έως και 11/07/2011 και ώρα 12:00 μ.μ.

Στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωσή» τους, οι ενδιαφερόμενες θα έχουν δικαίωμα δήλωσης έως και τεσσάρων (4) Σταθμών ή Κέντρων, με σειρά προτεραιότητας, εντός του Νομού τους.

Οι μητέρες που έχουν περισσότερα του ενός τέκνα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τόσες «Αιτήσεις συμμετοχής – Δηλώσεις», όσες και τα τέκνα που επιθυμούν να εγγράψουν σε Δομές.. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την ενδιαφερόμενη υποβάλλονται συνημμένα μια φορά με το σύνολο των « Αιτήσεων συμμετοχής-Δηλώσεων» σε ενιαίο φάκελο.

Η «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση» συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί στα Κεντρικά γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στη Διεύθυνση Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα), σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο εξωτερικά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η ένδειξη «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ».

Τα Δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται πρωτότυπα ή σε αντίγραφα επικυρωμένα και αναφέρονται αναλυτικά στην «Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση»

Προσοχή: Η έγκαιρη υποβολή θα αποδεικνύεται μόνο από τον αριθμό πρωτοκόλλου που παίρνει η αίτηση από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Αιτήσεις ή δικαιολογητικά που κατατίθενται ή παραλαμβάνονται μετά τις 11/07/2011 δεν λαμβάνονται υπόψη

Για τους πολίτες της Ε.Ε. και των τρίτων χωρών τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Οι πίνακες κατάταξης των δυνητικά ωφελουμένων και οι πίνακες των απορριφθεισών γυναικών ανά Νομό θα αναρτηθούν στις 22/07/2011 στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr και στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη)

Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των ανωτέρω πινάκων μπορούν να υποβληθούν ενώπιον της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη) εγγράφως εντός τριών (3) Εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης τους, δηλαδή από 25-27/07/2011 και ώρα 14:30 και σύμφωνα με το Υπόδειγμα « Έντυπο υποβολής ένστασης μητέρων»

Από τις ενστάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη μόνο αυτές που έχουν παραληφθεί και πρωτοκοληθεί μέχρι 27/07/2011 και ώρα 14:30μμ

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν και με fax στο 210/5214733 και 210/5214734

Και σε περίπτωση υποβολής ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) η ένσταση υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφει υποχρεωτικά « ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ: 25310 23175 & 25310 72414.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΚΕ.ΜΕ.Α.
TOY ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

.