Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών

Στις 2.00 το μεσημέρι
στο Συνεδριακό Κέντρο
του Δήμου στις Σάπες, με 21 θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στις Σάπες στις 30-9-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών στην υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης 59 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 Άξονας Προτεραιότητας 9 Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη –Θεματική Προτεραιότητα 75 «Υποδομές Εκπαίδευσης κατηγορία πράξεων «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» Κωδ. 75.07 ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

2. Έγκριση ή μη εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων με δημοπρασία α) Τουριστικού Περιπτέρου στη θέση «Δενδράκι» Σαπών β) Τουριστικού Περιπτέρου Προσκυνητών στη θέση Παραλία Κρυονερίου.

3. Σύσταση Συμβουλίου ένταξης μεταναστών.

4. Λήψη απόφασης για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς και κατάργηση δίκης μεταξύ του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών και των κ. Ποιμενίδη Αναστασίου του Γεωργίου και Ποιμενίδου Παναγιώτας του Γεωργίου για προσκυρούμενο οικοπεδικό τμήμα στην ιδιοκτησία τους στην Ξυλαγανή, σύμφωνα με την 8η διορθωτική Πράξη Εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου Ξυλαγανής».

5. Λήψη απόφασης για την ορθολογική χρήση του υπηρεσιακού αυτοκινήτου «Βοήθεια στο Σπίτι» και διασφάλιση του προσωπικού.

6. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών χρήσης 2011.

7. Λήψη απόφασης για την α) Έγκριση σύμβασης μεταξύ Ο.Ε.Κ. και Δήμου Μαρώνειας – Σαπών για την χρηματοδότηση Έργου «Κατασκευή Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού του οικισμού Ο.Ε.Κ. «ΞΥΛΑΓΑΝΗ» β) αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης γ) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Μαρώνειας-Σαπών για υπογραφή της σύμβασης δ) Ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης της σύμβασης και επίλυσης διαφορών.

8. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων καταναλωτών ύδρευσης.

9. Χορήγηση Εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75 (Κλάδος Πρόνοιας υπαλλήλων ΝΠΔΔ) στην τέως υπάλληλο του Δήμου Δαγκάλη Μαρία.

10. Επανέγκριση προϋπολογισμού χρήσης 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας – Σαπών.

11. Επανέγκριση διετούς προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας – Σαπών.

12. Καθορισμός τροφείων των φιλοξενούμενων νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς Σαπών – Ξυλαγανής.

13. Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Μαρώνειας».

14. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση Συλλόγων.

15. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών ως εταίρου στο έργο με τίτλο «Ενίσχυση της κοινωνικής Οικονομίας στους Δήμους του Δούναβη» της Ένωσης Δήμων Δούναβη της Βουλγαρίας στα πλαίσια του προγράμματος BG051PO001-7.0.01 χωρίς σύνορα» της Βουλγαρικής Δημοκρατίας.

16. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Βασιλειάδου Χαρίκλειας κατοίκου Σαπών για μείωση Δημοτικών φόρων και τελών (άρθρο 202)

17. Λήψη απόφασης για διαγραφή λόγω λάθους χρέωσης (συνωνυμία ονόματος )του ποσού των 1,75 € στον Κουτίδη Ιωάννη του Σιδέρη κατοίκου Μαρώνειας.

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των α) Μουμίν Χασάν του Χαλήλ κατοίκου Σαπών β) Τριανταφυλλίδου Ρόϊντας κατοίκου Σαπών για μείωση του λογαριασμού τους ύδρευσης.

19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων των α) Καζάκου Αντωνίου του Αθανασίου κατοίκου Πρωτάτου β) Μεχμέτ Χατιτζέ του Μεμέτ κατοίκου Σαπών και γ) Εμήν Τεφήκ του Μεμέτ κατοίκου Σαπών για διαγραφή ποσού του λογ/σμού τους ύδρευσης.

20. Λήψη απόφασης για συναίνεση ή μη παραχώρησης με μίσθωση 44,9 στρεμμάτων ευρισκομένων στο Αγρόκτημα Λοφαρίου στην υπό ίδρυση εταιρεία ΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως αύλειος χώρος των ζώων (1000 προβάτων) της υπό ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας σε ιδιόκτητο χώρο πλησίον της υπό εκμίσθωσης έκτασης (έκφραση απόψεων).

21. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της ΑΙΧΜΗΣ Α.Ε. (Σύμβουλοι Επενδύσεων) για παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη στην ενημέρωση του φακέλου της διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με τις αλλαγές του προγράμματος Καλλικράτη και του νέου οργανισμού εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΙΧΑΝ

.