Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Εργασία σε δήμους για 5.000 ανέργους κοντά στη σύνταξη

Ενώ σήμερα βγαίνουν στην εφεδρία χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα φτάσει τους 27 μήνες
       ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ


"Ξεπαγώνουν" το ένα μετά το άλλο τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αφού τα συναρμόδια υπουργεία έδωσαν την έγκρισή τους και για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του "Εργασία", και αυτή η δράση αναμένεται να ξεκινήσει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Το πρόγραμμα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με Αρ. Φύλλου 2639 της 9ης Νοεμβρίου, αναμένεται να δώσει ευκαιρίες εργασίας σε δήμους και περιφέρειες για χιλιάδες ανέργους που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης, ενώ στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών.
Τέλος να επισημανθεί ότι το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ το συνολικό κόστος του θα ανέλθει σε 75.000.000,00 ευρώ.


Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μόνον οι επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης και φυσικά οι άνεργοι που είναι:

Απολυμένοι ηλικίας 55-64 ετών, που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από τη 15η Ιουλίου 2010 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 3863/2010 "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις").

Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών.

Επιπλέον, οι άνεργοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να έχουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ, να είναι Ελληνες πολίτες (ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας) και να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.


Τα ποσά της επιχορήγησης

Η επιχορήγηση του κάθε ανέργου για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης αγγίζει τα 25 ευρώ, ενώ κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορηγείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Σύμφωνα με το σχέδιο, η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 25 ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας.

Μάλιστα, η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους 27 μήνες, οι 24 μήνες με επιχορήγηση και οι τρεις μήνες χωρίς.


Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις για τις επιχειρήσεις

Οπως συμβαίνει στα περισσότερα προγράμματα του ΟΑΕΔ, οι επιχειρήσεις εφόσον αποφασίσουν να υπαχθούν στο πρόγραμμα είναι υποχρεωμένες να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ' όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος.

Μάλιστα έχουν το δικαίωμα να επιμηκύνουν τον χρόνο επιχορήγησης κατά τριάντα το πολύ ημέρες, με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης για μη απόλυση προσωπικού. Η επιχείρηση μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά: Εντυπη Κατάσταση που θα περιλαμβάνει:

Το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων, βάσει του προγράμματος,

Τον Α.Μ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Την ειδικότητα.

Τη χρονολογία πρόσληψης.

Την ημερομηνία γέννησης.

Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα.

Το ποσό της ημερήσιας επιχορήγησης.

Το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις,

Στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

Το πρόγραμμαΦορείς Απασχόλησης: Επιχειρήσεις ΟΤΑ Α' & Β'

Δικαιούχοι:

1. Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών

2. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55-64 ετών (να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας τους αντίστοιχα).


Θέσεις: 5.000

Διάρκεια Επιχορήγησης: 27 μήνες

Ποσό Επιχορήγησης: 25 ευρώ ημερησίως

Κόστος Προγράμματος: 75 εκατ. ευρώ
 
 
Πηγή:  http://www.ethnos.gr/