Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας - Σαπών

16 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


           ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στις Σάπες την Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών με τα παρακάτω θέματα:

1. 6η τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μαρωνείας-Σαπών χρήσης 2012.

2. Συμμετοχή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών στην σύσταση Αναπτυξιακής Σύμπραξης, με την ονομασία ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, για τον νομό Ροδόπης, για υποβολή πρότασης έργου με τίτλο: «Τοπικό Δίκτυο για την Βιώσιμη Απασχόληση του νομού Ροδόπης», στο πλαίσιο των «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 2.1507/οικ.4.60 της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

3. Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΕΠΙ.ΔΡΩ» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό πρόσκλησης 75 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης για την υλοποίηση «ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», Δράση 7, της κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

4. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 75, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΕΠΙ.ΔΡΩ», υποβολή πρότασης στην ως άνω πρόσκληση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΕΠΙ.ΔΡΩ», δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΕΠΙ.ΔΡΩ».

5. Συμμετοχή του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Μάρων» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικό σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Μαρώνειας-Σαπών» στο πλαίσιο της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του θεματικού άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού» 2007-20013 συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ».

6. Έγκριση συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη γη» για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 75, του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση των Τοπικών σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένων στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

7. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 75, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» υποβολή αίτησης –φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής σύμπραξης με την επωνυμία «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη Γη», υποβολή πρότασης στην ως άνω πρόσκληση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη Γη», δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία «ΡΟΔΟΠΗ: Εύφορη Γη».

8. Έγκριση ή μη χορήγησης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Βελτίωση οδικών υποδομών οικισμού Διώνης».

9. Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Βελτίωση οδικών υποδομών οικισμού Διώνης».

10. Έγκριση ή μη χορήγησης 4ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ», υποέργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ».

11. Χορήγηση παραγωγικών αδειών σε ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

12. Λήψη απόφασης για έκδοση άδειας υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου στον Μπεναβίδη Δημήτριο του Μιχαήλ.

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Τσιμουρδάγκα Μάρκου, για επιστροφή ή μη καταβληθέντος ποσού το οποίο αφορούσε τίμημα εκποιηθέντος σ’ αυτόν δημοτικού οικοπέδου, το οποίο λόγω μη ανέγερσης κατοικίας, επιστράφηκε στο Δήμο.

14. Έγκριση ή μη ανάθεσης της υπηρεσίας και έγκριση μελέτης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» σε τρίτους με ανοιχτό διαγωνισμό.

15. Έγκριση ή μη ανάθεσης της υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» σε τρίτους με πρόχειρο διαγωνισμό.

16. Έγκριση απολογισμού 2011 Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Σχολικής Επιτροπής β/θμιας εκπαίδευσης» του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ