Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα Κομοτηνής εν συντομία

Ο αναπτυξιακός επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν στοχεύει αποκλειστικά στην αντιμετώ-πιση των φαινομένων της οικονομικής κρίσης
ΠΟΙΑ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ


Ο αναπτυξιακός επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου Κομοτηνής δεν στοχεύει αποκλειστικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων που δημιουργεί η υπαρκτή οικονομική κρίση, αλλά συνθετικά επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης που θα βασίζεται σε στέρεα βήματα δίνοντας αναπτυξιακή πνοή, θέτοντας τις βάσεις για να επιλύσει χρόνια προβλήματα της περιοχής, εκμεταλλευόμενος τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα αλλά και αντιμετωπίζοντας, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, τις κοινωνικές ανισορροπίες που δημιουργούνται.Είναι λοιπόν ευδιάκριτο από τα προηγούμενα ότι η στρατηγική του Δήμου Κομοτηνής της ερχόμενης περιόδου στοχεύει στην αποκατάσταση της οικονομικής του θέσης, στην δημιουργία ενός σταθερού περιβάλλοντος ανάπτυξης, τόσο όσον αφορά την εσωτερική του λειτουργία, όσο και την παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες του, ώστε να ένας ουσιαστικά λειτουργικός και φιλικός Δήμος .Η νέα προσέγγιση στην κατάρτιση του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αποτυπώνεται και στο πρότυπο επιχειρησιακού προγράμματος που δημοσίευσε η Ε.Ε.Τ.Α.Α., οδηγεί στο να «δημιουργηθεί» ένας μόνιμος μηχανισμός που θα συμβάλλει στην ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη, μια ανάπτυξη για όλους τους πολίτες, στην ανάδειξη του Δήμου Κομοτηνής ως διοικητικό κέντρο της περιφέρειας και στη μόνιμη συνεργασία του με τους αναπτυξιακούς φορείς της περιοχής. Τέλος στοχεύει στην ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με την νέα γενιά.Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής του Δήμου Κομοτηνής για την περίοδο 1012-2014, όπως αποτυπώνονται και στην ανάλυση του επιχειρησιακού προγράμματος, συνίστανται στα εξής:

•Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου Κομοτηνής

•Χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών και των δυνατοτήτων τους για την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες

•Τήρηση των διαχειριστικών και νομικών διαδικασιών, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία

•Δημιουργία σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος στον Δήμο Κομοτηνής, ως οργανισμό και τις επιχειρήσεις του

•Εγκαθίδρυση ενιαίου συστήματος κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών προς τους πολίτες

•Αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτικών εργαλείων μέσα από την υλοποίηση εθνικών, συγχρηματοδοτούμενων και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

•Ανάπτυξη τοπικών και περιφερειακών συνεργειών

•Αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου της περιοχής

•Ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

•Συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΘράκηςΔιαδικασία υλοποίησης:Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Στρατηγικός Σχεδιασμός), πραγματοποιήθηκε με βάση τη μεθοδολογία που προτείνεται στον Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΟΤΑ, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), κατ’ αντιστοιχία με όσα προβλέπονται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο (ΥΑ και στο ΠΔ και αφορούν στο περιεχόμενο και στη διαδικασία κατάρτισης των ΕΠ).Η Αναπτυξιακή Κ.Καραθεοδωρή Α.Ε. του Δήμου Κομοτηνής αποτέλεσε το λεγόμενο «υπηρεσιακό κέντρο» για την ολοκλήρωση του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κομοτηνής και η οποία έφερε την ευθύνη για την ολοκλήρωση του έργου. Η κεντρική αυτή ομάδα έργου περιβλήθηκε από μια ευρύτερη ομάδα η οποία αποτελείται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού – Επενδύσεων και Υποδομών, από τους προϊσταμένους όλων των διευθύνσεων και τους προέδρους όλων των νομικών προσώπων όπως και από τμηματάρχες και επιλεγμένους υπαλλήλους των οποίων οι κριτικές απόψεις και οι εισηγήσεις χρησιμοποιήθηκαν χάρη στη μακρόχρονη θητεία σε θέσεις-κλειδιά των υπηρεσιών του Δήμου. Ο δημόσιος διάλογος – διαβούλευση αποτέλεσε κρίσιμο μέρος της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τα συμπεράσματα του ελήφθησαν υπόψη κατά τη κατάρτιση του σχεδίουΆξονες - ΜέτραΟι αναπτυξιακές προτεραιότητες εκφράζονται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή αξόνων. Οι άξονες αυτοί είναι:

1.1. Αναδιοργάνωση και Αναβάθμιση των υπηρεσιών του Καλλικρατικού Δήμου Κομοτηνής.Ο άξονας 1 αποσκοπεί στην ανάπτυξη του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του, ως οργανισμών, και στη βελτίωση των σχέσεων τους με τους πολίτες, την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς και αφορά στη γενική οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Α., καθώς και σε ζητήματα αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και χρηστής τοπικής διοίκησης, στις οριζόντιες ή υποστηρικτικές λειτουργίες του Ο.Τ.Α. και των Νομικών Προσώπων του και τέλος στις ανάγκες υποστήριξης των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών για την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και για τη γενικότερη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Ο.Τ.Α. Αποτελείται από τα παρακάτω μέτρα:

1.1. Οργάνωση του νέου Καλλικρατικού Δήμου – διάρθρωση των συνεννοούμενων υπηρεσιών1.2. Εφαρμογή των νέων αρμοδιοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου1.3. Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από το στελεχιακό δυναμικό του Δήμου μέσω εκπαιδεύσεων και καταρτίσεων – αναβάθμιση και εφαρμογή του ISO1.4. Αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής και νέων υποδομών των υπηρεσιών του Δήμου1.5. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση1.6. Διευκόλυνση της προσβασιμότητας των υπηρεσιών στους πολίτες1.7. Συμπαραστάτης του Δημότη1.8. Ενίσχυση της αποκέντρωσης και συμμετοχή των δημοτικών διαμερισμάτων στις διαδικασίες1.9. Ενίσχυση των οικονομικών πολιτικών και διαδικασιών του Δήμου με σκοπό την εξυγίανση και αυτοτέλειά του1.10. Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του Δήμου & των πολιτών1.11. Αναβάθμιση και υποστήριξη των διαδικασιών διαβούλευσης και διαλόγου με τους πολίτες

1.2. Πόλη της ΙσότηταςΟ Άξονας 2, αναφέρεται στις υποδομές υγείας, παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας. Ο βασικός στόχος σε αυτήν την περίπτωση είναι να στηριχθούν με κάθε τρόπο οι υπάρχουσες δομές, αλλά και να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, οι οποίες θα στηρίζονται στις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από προγράμματα αλλά και την ανάπτυξη συνεργειών με την τοπική κοινωνία και αποτελείται από τα παρακάτω μέτρα:

2.1. Αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας2.2. Υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής πρόνοιας2.3. Υποστήριξη των υπηρεσιών παιδείας2.4. Ενίσχυση της Δια Βίου μάθησης2.5. Υποστήριξη των δράσεων νέας γενιάς2.6. Υποστήριξη του εθελοντισμός2.7. Ανάπτυξη δράσεων πολιτισμού2.8. Πολιτικές στήριξης ατόμων με αναπηρία2.9. Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων και δράσεων ενίσχυσης του αθλητισμού2.10. Αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας

1.3. Βιώσιμη Ανάπτυξη και ΟικολογίαΟ Άξονας 3 σχετίζεται κυρίως με το τεχνικό κομμάτι και όλες τους τις εκφάνσεις. Περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις που αφορούν τόσο ζητήματα καθημερινότητας, αλλά και την κατασκευή έργων ορόσημων, που και θα επιλύσουν χρόνια ζητήματα, αλλά και θα θέσουν στέρεες βάσεις για την τοπική ανάπτυξη. Τα μέτρα που περιλαμβάνει είναι τα ακόλουθα:

3.1. Αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών καθαριότητας3.2. Ενίσχυση και προστασία του πρασίνου3.3. Ενίσχυση του συστήματος ανακύκλωσης σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο και ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής συνείδησης3.4. Διαρκής ετοιμότητα αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων και πολιτική προστασία3.5. Παροχή υπηρεσιών υποδομών και διαχείρισης δομημένου περιβάλλοντος3.6. Αναβάθμιση οδικού δικτύου3.7. Πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας3.8. Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και εγγείων βελτιώσεων3.9. Έργα συντήρησης, υποδομής και υποστήριξης οικισμών3.10. Αναβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος3.11. Δημοτική συγκοινωνία και κυκλοφοριακό3.12. Οργάνωση των υπηρεσιών αδειοδότησης μηχανολογικού περιεχομένου3.13. Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών3.14. Εφαρμογή του γενικού πολεοδομικού σχεδίου και σχεδίου πόλεως3.15. Εφαρμογές των δικτύων οπτικών ινών και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

1.4. Τοπική Οικονομική ΑνάπτυξηΟ 4ος Άξονας σχετίζεται με την τοπική οικονομική ανάπτυξη. Διαχρονικά η λειτουργία του Δήμου βρισκόταν σε άμεσα συνάρτηση με την τοπική ανάπτυξη, αλλά πλέον μέσω Καλλικράτη διαθέτει και πραγματικές αρμοδιότητες και δυνατότητες να συμβάλλει ουσιαστικά και συνεργατικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνοπτικά, τα μέτρα που περιλαμβάνει αναφέρονται παρακάτω.

4.1. Δράσεις ενίσχυσης της απασχολησιμότητας των πολιτών και καταπολέμησης της ανεργίας4.2. Προβολή του Δήμου με στόχο την Τουριστική Ανάπτυξη4.3. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας4.4. Αγροτική & κτηνοτροφική ανάπτυξη4.5. Ανάπτυξη αλιευτικών & υδρογεωλογικών δραστηριοτήτων4.6. Οργάνωση υπηρεσιών αδειοδοτήσεων & ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων

Ποσοτικά Στοιχεία:Στους πίνακες που ακολουθούν, παρατίθενται συνοπτικά οι ποσοτικές αναλύσεις των αξόνων και των δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος Κομοτηνής 2012 – 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ποσοτική ανάλυση αξόνων, μέτρων, στόχων και δράσεωνΜέτραΣτόχοιΔράσειςΆξονας 11126,19%4422,11%3619,46%Άξονας 21023,81%5829,15%5831,35%Άξονας 31535,71%7035,18%7037,84%Άξονας 4614,29%2713,57%2111,35%Σύνολο42199185ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ποσοτική ανάλυση δράσεων σε σχέση με την συνέχειά των δράσεωνΝέα ΔράσηΣυνεχιζόμενη ΔράσηΆξονας 12820,74%816,00%Άξονας 23425,19%2448,00%Άξονας 35238,52%1836,00%Άξονας 42115,56%00,00%Σύνολο13550ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Οικονομική ανάλυση δράσεων σε σχέση με τη συνέχεια των δράσεωνΝέα ΔράσηΣυνεχιζόμενη ΔράσηΆξονας 1534.000,000,80%79.000,000,40%Άξονας 211.084.000,0016,56%10.866.960,0055,22%Άξονας 350.699.466,0075,77%8.733.000,0044,38%Άξονας 44.595.000,006,87%0,000,00%Σύνολο66.912.466,0019.678.960,0086.591.426,00ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Οικονομική Ανάλυση ανά είδος ΔράσηςΛειτουργίαΕπένδυσηΈργοΠοσό12.187.500,0014,07%9.578.000,0011,06%64.825.926,0074,86%Σύνολο86.591.426,00