Τετάρτη, 29 Φεβρουαρίου 2012

Συνεδριάζει τo βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής


44 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


         ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 29 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19.00', σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


- Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1. Έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής (υπ. αριθμ. 8/2012 απόφαση Διοικ. Συμβουλίου).

2. Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής για 1η φορά (υπ. αριθμ. 10/2012 αποφ. Διοικ. Συμβουλίου).

3. ΄Εγκριση ή μη επέκτασης της παραταθείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου των τριών γραμμών της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας και έγκριση ή μη επέκτασης της παραταθείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου των mini bus του προγράμματος URBAN.

4. Έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου των mini bus του προγράμματος URBAN.

5. Έγκριση ή μη σχεδίου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου των τριών γραμμών της Δημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας.

6. Επί προτάσεων μεταβολών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013.

7. ΄Εγκριση ή μη παραχώρησης σχολικών χώρων σε πολιτιστικούς συλλόγους.

8. ΄Εγκριση ή μη μετονομασίας του ευρισκόμενου στην Τοπική Κοινότητα Ν.Σιδηροχωρίου Δημοτικού Σχολείου.

9. Ανάκληση ή μη της αριθμ. 267/2009 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ. αριθμ. 1/2012 αποφ. Διοικ. Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού - Παιδείας- Αθλητισμού Κομοτηνής).

10. ΄Εγκριση ή μη χορήγησης αδειών για Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο.

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή εξόδων κίνησης και εκτός έδρας αποζημίωσης αιρετών και υπαλλήλων.

12. Κατανομή χρημάτων για την κάλυψη της δαπάνης των φωτοτυπιών των σχολικών βιβλίων.

13. Έγκριση ή μη πολιτιστικών - αθλητικών δαπανών του Δήμου, καθώς και συναντήσεων και συνεδρίων (άρθρο 158 του Ν.3463/2006).

14. Εγγραφή του Δήμου Κομοτηνής ως συνδρομητή σε τοπικές εφημερίδες.

15. Έγκριση της έκθεσης εσόδων - εξόδων Δ΄τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011 (υπ' αριθ.36/2012 Α.Ο.Ε.)

16. Έγκριση μετακίνησης αιρετού για συμμετοχή στη διακρατική συνάντηση του προγράμματος SURE της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Urbact II.

17. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς της παρ.6 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 51/2006.

18. Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικών διανομών.

19. Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση των Επιτροπών βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 28/80 που αφορούν εν γένει εκτέλεση εργασιών.

20. Ορισμός 2 μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

21. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων και ενός δημότη με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών του Δήμου.

22. Ορισμός μελών-εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για τη συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης.

23. Συγκρότηση Επιτροπών αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

24. Επιστροφή στο Υπουργείο Εσωτερικών ταμειακού υπολοίπου από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

25. Συναίνεση ή μη του Δήμου για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε ιδιώτη για ανέγερση σταβλικών εγκατάστασεων στο αγρόκτημα Αγ. Θεοδώρων.

26. Συναίνεση ή μη για παραχώρηση δημόσιας έκτασης σε ιδιώτη για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στο αγρόκτημα Υφαντών.

27. ΄Εγκριση ή μη συμμετοχής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία ΡΟΔΟΠΗ για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση με κωδικό 4, του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπικου Δυναμικού, για την υλοποίηση των τοπικών δράσεων κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

28. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό 4, του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, υποβολή αίτησης - φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία ΡΟΔΟΠΗ και υποβολή πρότασης.

29. Έγκριση ή μη του Τεχνικού Δελτίου του έργου: Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Κομοτηνής για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής στον άξονα προτεραιότητας 1 (κωδικός πρόσκλησης 1.1.).

30. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.

31. ΄Εγκριση ή μη τροποποίησης των όρων δόμησης του τομέα ΙΙΙ του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού (παραλιακού) Αρωγής.

32. Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας του έργου: Βελτίωση οδικής σύνδεσης Κομοτηνής - Συμβόλων.

33. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: Συντηρήσεις κτιρίων ευθύνης Δήμου 2011.

34. ΄Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ΤΔ Θρυλορίου, Ανθοχωρίου, Κικιδίου, Ιτέας, Κοσμίου.

35. ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στις γειτονιές της πόλης και των οικισμών.

36. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στον οικισμό Θρυλορίου.

37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Θρυλορίου, Ανθοχωρίου, Κικιδίου, Ιτέας, Κοσμίου.

38. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Υδρεύσεις οικισμών. Υποέργου:Διασύνδεση κεντρικών δικτύων οικισμών Ν. Καλλίστης - Πόρπης.

39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Οδοποιία τ.α. Αιγείρου και Μεσούνης

40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακαίνιση βαφών 13ου Δημοτικού Σχολείου.

41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακαίνιση χρωματισμών κτιρίων ευθύνης του Δήμου στο Δ.Δ. Σιδηράδων.

42. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: Βελτίωση οδού Σύνδεσης Κομοτηνής με Εθνική Οδό προς Ξάνθη (Κόμβος Δυτικής Εισόδου Πόλης).

43. Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου: Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής με Εθνική Οδό προς Ξάνθη (Κόμβος Δυτικής Εισόδου Πόλης).

44. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου: Βελτίωση οδού σύνδεσης Κομοτηνής με Εθνική Οδό προς Ξάνθη (Κόμβος Δυτικής Εισόδου Πόλης).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ

.