Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2011

Συνεδριάζει το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας


Τακτική συνεδρίαση με
25 θέματα να περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη

                   ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ;Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 3-08-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης


Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.

Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.

Ανακοινώσεις – προτάσεις – ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.


Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2011.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ορεστιάδας οικ. έτους 2011.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων- Εξόδων, Α΄& Β΄τριμήνου 2011.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή 8ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 1.500.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 1.115.859,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή 6ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, προϋπολογισμού 843.000,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Τσιμεντοδιάβαση στον Κυπρίνο, προϋπολογισμού 33.000,00 € με Φ.Π.Α.».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην Πάλλη, προϋπολογισμού 34.828,00 € με Φ.Π.Α.».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Οινόη, προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Πεζοδρόμια και πλακοστρώσεις στα Δίκαια, Πάλλη και Κριό, προϋπολογισμού 60.339,00 € με Φ.Π.Α.».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Σχετικά με την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 72/2009 μελέτης με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στην περιοχή Ταφικού Τύμβου Δήμου Κυπρίνου», συνολικού προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Σχετικά με την έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της δημοπρασίας της υπ΄αριθμ. 113/2009 μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Αγροτικής οδοποιίας Μικρής Δοξιπάρας του Δήμου Κυπρίνου», συνολικού προϋπολογισμού 615.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση περίφραξης & κατασκευή αγωγού ομβρίων στα Νεκροταφεία Κλεισσούς & αντικατάσταση στέγης στο παρεκκλήσι Ορεστιάδας».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Οινόη Ορεστιάδας».
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Τροποποίηση Σχεδίου του οικισμού Θουρίου.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Ορισμός υπόλογου διαχειριστή έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Ορεστιάδας» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο με τίτλο «Διαχείριση υδάτων και αντιπλημμυρική προστασία στο χωριό Trakiets Δήμου Χασκόβου» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Έγκριση τροποποίησης, σύναψης και υπογραφής της εγκεκριμένης με την υπ’αρίθμ. 359/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορεστιάδας Προγραμματικής Σύμβασης για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση Τοπικού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ανάπτυξης, με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ».
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση σύναψης και υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης για το σχεδιασμό, παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου, με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» μεταξύ: 1) Δήμου Ορεστιάδας, 2) Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας, 3) Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Κ.Ε.Κ. Δήμου Ορεστιάδας, 4) Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας και 5) Αναπτυξιακής Νέας Ορεστιάδας- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α..
Εισηγητής: ο Δήμαρχος κ. Μουζάς Δημήτριος

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Ορεστιάδας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο).
Εισηγήτρια: η Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. κ. Ροροπούλου Αριάδνη- Δήμητρα

Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. κ. Δαλαμαγκίδης Βασίλειος

Καθορισμός σημείων πώλησης εποχικών και λοιπών προϊόντων κατά τη διάρκεια εορταστικών, θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαντωνίου Εμμανουήλ

Παραχώρηση τριών (3) ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας για χρήση από την Δ.Ε.Υ.Α.Ο..
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ο. κ. Ουρουμίδης Αντώνιος

Συναίνεση του Δήμου Ορεστιάδας για την εκμίσθωση εκτάσεων για την εκτροφή ελαφιών.
Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου

Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Ορεστιάδας στη διεθνή διοργάνωση της Λέσχης Φίλων 4×4 αυτοκινήτων Έβρου «ACTION OFF ROAD».
Εισηγητής: ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γουδετσίδης Ευάγγελος

.