Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους

Μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και ενίσχυσης της απασχόλησης

     ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και ενίσχυσης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης», που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και στοχεύει:

- Στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της διαρκούς ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτουμένων εργασία και των ανενεργών ατόμων.

- Στην υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθεί η προσαρμοστικότητά τους στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στον τομέα της οικονομίας και απασχόλησης, ως αποτέλεσμα των επιπτώσεων της τρέχουσας κρίσης.

Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, οι δράσεις οι οποίες ενισχύονται είναι:

Δράση 1: «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)».

Δράση 2: «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας».

Περιοχές - ενίσχυση

Σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ορίστηκαν οι 11 επιλέξιμες περιφέρειες της χώρας, δηλαδή οι οκτώ Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, και οι τρεις Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι και για τις δύο δράσεις, το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού προϋπολογισμού. Τα βασικά στοιχεία των δύο δράσεων είναι:

Δράση 1

Η Δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up)» αφορά την ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους ηλικίας 18-64 ετών και τη στήριξη υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν ιδρυθεί από 1/1/2011. Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας, εκτός από συγκεκριμένους μη επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι δημοσιεύονται αναλυτικά σε παράρτημα του οδηγού της δράσης. Οι δικαιούχοι θα πρέπει:

- Να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας μετά την 1/1/2011 ή να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας).

- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

- Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών.

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να ξεπερνά τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες ενέργειες: Οι ενέργειες που ενισχύονται στη Δράση 1 και τα μέγιστα ποσοστά/ποσά αυτών στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό είναι: ενοίκια (έως 50%), λογαριασμοί ΔΕΚΟ (έως 40%), δαπάνες ίδρυσης της επιχείρησης (έως 10%), δαπάνες παροχής υπηρεσιών (νομική και λογιστική στήριξη) έως 10%, δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου (έως 5%), δαπάνες κατάρτισης (έως 20%), αποσβέσεις παγίων (έως 5%), δαπάνες αγοράς εξοπλισμού/πρώτων υλών και ενδιαμέσων προϊόντων (έως 10%), νέα θέση εργασίας (1 ΕΜΕ) έως 15.000 ευρώ.

Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 10.000 και ανώτατο 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η/οι νέα/ες θέση/εις (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας - ΕΜΕ) θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.

Δράση 2

Οπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος, η δράση αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εκπόνηση και εφαρμογή «Ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με στόχο την ανταπόκρισή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση, καθώς και η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία παραγωγής.

Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που συνδέονται με προκαθορισμένες κατευθύνσεις και προγραμματισμένες αλλαγές στην οργάνωση κάθε επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε τομείς, όπως:

- η βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, που αφορά την εισαγωγή στις επιχειρήσεις μεθόδων διοίκησης που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων (π.χ. πρώτων υλών, ενέργειας, τεχνολογικού εξοπλισμού, ανθρώπινου δυναμικού),

- η βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης, που σχετίζεται με την υιοθέτηση μεθόδων εργασίας και διοίκησης με σεβασμό στο περιβάλλον (π.χ. διασφάλιση ποιότητας προϊόντων υπηρεσιών και διαδικασιών, υγιεινή και ασφάλεια, διαχείριση κινδύνων, διαχείριση αποβλήτων, νομοθεσία),

- η ενίσχυση της εξωστρέφειας, που περιλαμβάνει την προσπάθεια στήριξης των επιχειρήσεων για ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας (π.χ. τεχνικές εξαγωγών, εξαγωγικό μάρκετινγκ, προδιαγραφές σήμανσης προϊόντων), και

- η ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας του προσωπικού κάθε βαθμίδας και κατηγορίας (εργαζομένων και επιχειρηματιών) για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων θέσεων εργασίας και για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας συγκεκριμένων ομάδων εργαζομένων.

Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν από την 1/1/2011, απασχολούν 5 εργαζομένους και άνω (5 ΕΜΕ), και σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην εφαρμογή αλλαγών με μέτρα αναδιάρθρωσης και προσαρμογής, τα οποία θα επιφέρουν σοβαρές ανακατατάξεις και επιπτώσεις στο επιχειρησιακό και εργασιακό τους περιβάλλον.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται από τη 15η Νοεμβρίου 2011 έως τη 15η Ιανουαρίου 2012.

Για τη Δράση 2

Επιλέξιμες ενέργειες: Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό, οι επιχειρήσεις που θα επιλεγούν για χρηματοδοτική ενίσχυση, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, υποχρεούνται να υλοποιήσουν και τις δύο κατωτέρω ενέργειες: Α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες συμβούλου προσαρμογής, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας ή προσωπικού κ.ά. Β) Ενέργειες κατάρτισης: κατάρτιση / επανακατάρτιση προσωπικού, κατάρτιση συνδυασμένη με εργασία ή εκ περιτροπής εργασία και κατάρτιση. Επικουρικά των ανωτέρω ενεργειών και στο πλαίσιο του προτεινόμενου ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης, δύναται να χρηματοδοτηθεί η δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ) και διατήρησή τους τουλάχιστον για 12 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης.

Προϋπολογισμός: Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 20.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας, ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 35.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Η διάρκεια υλοποίησης των ολοκληρωμένων σχεδίων παρέμβασης δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει νέα/ες θέση/εις εργασίας (1 ΕΜΕ), θα πρέπει να δημιουργηθεί το αργότερο εντός εξήντα ημερών από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα μήνες.

.