Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Πρόσληψη 5 διανομέων στα ΕΛΤΑ Αλεξανδρούπολης

Βγήκε η σχετική προκήρυξη και αφορά οκτάμηνες συμβάσεις για τις Ταχυμεταφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Την πλήρωση 7 θέσεων διανομέων δευτεροβάθμιας εκπαίδευση (ΔΕ) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προκήρυξαν οι Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ προκειμένου να καλύψει ανάγκες των υπηρεσιών της σε Καβάλα και Αλεξανδρούπολη.

Η διάρκεια απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού θα είναι οκτώ μήνες.

Ειδικότερα, θα καλυφθούν δύο θέσεις στην Καβάλα και πέντε θέσεις στην Αλεξανδρούπολη. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

α) οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας,

β) άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας Α κατηγορίας (σταδιακής πρόσβασης) εκτός του μοτοποδηλάτου και

γ) άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β κατηγορίας (ερασιτεχνική). Σε περίπτωση που δε βρεθούν υποψήφιοι με όλα τα παραπάνω, μπορούν να προσληφθούν και υποψήφιοι που διαθέτουν τον τίτλο σπουδών και την άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας χωρίς όμως την άδεια οδήγησης του αυτοκινήτου.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κατά την επιλογή λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας. Για τις θέσεις της Καβάλας προηγούνται οι δημότες των δήμων του νομού Καβάλας και έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων νομών της χώρας. Για τις θέσεις της Αλεξανδρούπολης προηγούνται οι δημότες των δήμων του νομού Έβρου και ακολουθούν οι μόνιμοι κάτοικοι των υπολοίπων νομών της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εντοπιότητα των θέσεων των υπολοίπων πόλεων και το σύστημα μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέξουν στη σχετική προκήρυξη, η οποία δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.eltacourier.gr.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου.

Για τυχόν διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 210 - 6073000. Διευκρινίζεται ότι για όλες τις θέσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (Τομέας Προσωπικού) στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 115 - 117 και Ηλία Ηλιού ΤΚ 11680, στην Αθήνα.