Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Συνεδριάζει απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρωνείας - Σαπών

26 ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

            ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ
Στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών στις Σάπες στις 25-10-2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρώνειας – Σαπών με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης για την ανανέωση σύμβασης που έχει λήξει για την εκμίσθωση από μέρους του Δήμου του κτιρίου που στεγάζεται η τοπική κοινότητα Εβρινού.
 2. Λήψη απόφασης για παράταση της υπογραφείσας σύμβασης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με την Αναπτυξιακή Ροδόπης (ΑΝ.ΡΟ) για την εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 12 εδ. Ε του Ν. 4018/2011 .
 3. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου χρήσης 2011.
 4. Έγκριση γενομένων δαπανών – ψήφιση διάθεση αντιστοίχων πιστώσεων.
 5. Λήψη απόφασης για άνοιγμα λογ/σμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση αναγκών του Δήμου και εξουσιοδότηση της ειδικής Ταμία του Δήμου με τον αναπληρωτή της για την διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών.
 6. Ορισμός μελών επιτροπής διερεύνησης τιμών.
 7. Λήψη απόφασης για ένταξη του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής αλλαγής στα πλαίσια της πρόσκλησης 2.6.α/183195/Π 74/1-11-2010.
 8. Ορισμός τακτικού μέλους και αναπληρωτή για την συγκρότηση κλιμακίου ελέγχου ποιότητας Περιβάλλοντος Π.Ε. Ροδόπης.
 9. Παράταση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Σαπών» υποέργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης πόλεως Σαπών».
 10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ομβρίων οικισμού Παλαιάς Κρωβύλης.
 11. Έγκριση Κανονισμού προσωπικού Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας Σαπών.
 12. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών (ΚΕ.ΜΑΣ).
 13. Ορισμός ορκωτών λογιστών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών για τον έλεγχο οικονομικών στοιχείων του 2ου εξαμήνου του έτους 2011 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Μαρώνειας-Σαπών.
 14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταναλωτών για ικανοποίηση αιτημάτων υδροδότησης που υποβλήθηκαν στη Δημοτική Ενότητα Μαρώνειας (α) Σαδουλά Ερόλ του Σινασή β) Δούρου Ευαγγελία του Γεωργίου).
 15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ζεϊμπεκίδου Ευσταθίας του Παράσχου για οφειλόμενη αποζημίωση αγρού της για ζημιά που προκλήθηκε από υπαιτιότητα του Δήμου και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
 16. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου για το ευρισκόμενο στις Σάπες (οδός Ξενοφώντος 13) κατάστημα «Καφενείο» του Κενανίδη Αντωνίου.
 17. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» ο οποίος έχει εγκατασταθεί επί υφισταμένου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στην ΒΙ.ΠΕ Κομοτηνής, του Δ.Δ. Αμαράντων, του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, της Π.Ε. Ροδόπης (Έκφραση παρατηρήσεων).
 18. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Σαλμώνη» πλησίον του οικισμού Σαλμώνης, στον Δήμο Μαρώνειας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης(Εκφραση παρατηρήσεων).
 19. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών επί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση και Λειτουργία Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» ο οποίος πρόκειται να εγκατασταθεί πλησίον του οικισμού Ξυλαγανής του Δ. Μαρωνείας-Σαπών της Π.Ε. Ροδόπης (Εκφραση παρατηρήσεων).
 20. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών επί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης κινητής τηλεφωνίας της «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε» ο οποίος είναι εγκατεστημένος πλησίον του οικισμού Σαπών του Δ.Μαρωνείας –Σαπών της ΠΕ Ροδόπης (Εκφραση παρατηρήσεων).
 21. Λήψη απόφασης α) Για διαγραφή δύο νηπίων από τον Παιδικό Σταθμό Σαπών και β) Για εγγραφή έξι νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Σαπών.
 22. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση συλλόγων.
 23. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη στους α) Γκιουζελίδη Καρυοφύλλη του Βασιλείου και β) Γκιουζελίδου Μαρία του Ευστρατίου δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000 τ.μ. στον καθένα στο Αγρόκτημα Αρίσβης για ανέγερση μόνιμων σταβλικών εγκαταστάσεων.
 24. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων καταναλωτών ύδρευσης.
 25. Λήψη απόφασης για την έκδοση εφημερίδας-περιοδικού για την ενημέρωση πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των δημοτών καθώς και για την ανάπτυξη της συμμετοχής και της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και του Δήμου.
 26. Λήψη απόφασης για κατανομή πιστώσεων στα μειονοτικά σχολεία του Δήμου μας (Γ κατανομή).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΚΑΡΑ ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΑΙΧΑΝ

.