Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ενίσχυση επιχειρήσεων για αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών digi-mobile

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο από σήμερα Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου για προετοιμασία των προτάσεων
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
& ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ;


Από τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ανακοινώθηκε ότι το πληροφορικό σύστημα μέσω του οποίου μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικές προτάσεις, για τη δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε “έξυπνες” συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» (συνοπτικά digi-mobile), θα είναι διαθέσιμο από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου για προετοιμασία των προτάσεων. Επίσης ανακοινώθηκε το πρόγραμμα με τις ημερομηνίες έναρξης της υποβολής για κάθε περιφέρεια. Υπενθυμίζουμε ότι η δράση digi-mobile αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών (smartphones) και tablet-pc, από υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας.


Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία έναρξης του εκάστοτε κύκλου υποβολής αιτήσεων:

- Η επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

- Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες δραστηριότητας του κανόνα De Minimis.

- Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση». Σημειώνεται ότι το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ. Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
l Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των οδικών μεταφορών).

- Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική.

- Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία «Πολύ Μικρή» ή «Μικρή».


Επιλέξιμες εφαρμογές

Από το πρόγραμμα επιδοτείται η υλοποίηση εφαρμογών, οι οποίες αφορούν επιχειρήσεις ποικίλων δραστηριοτήτων, όπως: delivery shop, mobile e-shop, mobile hotel, mobile e-book, μεσιτικά γραφεία, φροντιστήρια, συνεργεία κ.λπ.
Οπως αναφέρεται στον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτούμενων εφαρμογών στο πλαίσιο της δράσης digi-mobile είναι:

- Οι εφαρμογές θα πρέπει είτε να απευθύνονται στους καταναλωτές (να είναι τύπου B2C - Επιχείρηση προς Καταναλωτή), είτε να απευθύνονται σε επιχειρήσεις (τύπου B2B - Επιχείρηση προς Επιχείρηση ή Β2Ε - ενδοεπιχειρησιακές).

- Οι εφαρμογές θα πρέπει να σχετίζονται με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της δικαιούχου επιχείρησης.

- Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα εφαρμογών «έξυπνων» συσκευών (τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone / Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP’s WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo).

- Στην περίπτωση εφαρμογών B2C, αυτές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στα αντίστοιχα «app stores» κάθε πλατφόρμας εφαρμογών, ώστε να είναι προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

- Οι εφαρμογές θα πρέπει να ανήκουν σε μία εκ των παρακάτω κατηγοριών:

native mobile εφαρμογές - «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα (είναι «downloadable»),

web mobile εφαρμογές - συνήθως αναπτύσσονται σε HTML5 και «κατεβαίνουν» και λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας ή στον υπολογιστή-ταμπλέτα,

web mobile portals. Στην περίπτωση που εφαρμογές ανήκουν στην κατηγορία των web mobile portals, τότε: 1) οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της. Θα λειτουργούν υποχρεωτικώς σε μία τουλάχιστον πλατφόρμα/ομάδα κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP’s WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για Β2Β/Β2Ε ή Β2C χρήση, και 2) υποχρεωτικώς παρέχουν διάδραση (interactivity) με τον χρήστη των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών. Ως εφαρμογή web mobile portal δεν νοείται καμία στατική παρουσίαση περιεχομένου, online φυλλάδια της επιχείρησης κ.λπ.

- Οι εφαρμογές λειτουργούν είτε offline είτε online και όπου απαιτείται με αξιοποίηση δεδομένων από το Διαδίκτυο.

- Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται διατίθενται από τον προμηθευτή στη δικαιούχο επιχείρηση είτε σε συνδρομητική βάση (ως «λογισμικό με τη μορφή υπηρεσίας» Software-as-a-Service) είτε ως προμήθεια του λογισμικού ή ως συνδυασμός αυτών.


Επιλέξιμες δαπάνες

Περιλαμβάνονται δαπάνες για την ανάπτυξη της εφαρμογής και/ή την προμήθεια λογισμικού που κρίνονται αναγκαία για την εξέλιξη και λειτουργία των εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc. Οι εν λόγω δαπάνες, είτε αφορούν το κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού είτε στο κόστος ανάπτυξης – παραμετροποίησης – προσαρμογής εφαρμογής λογισμικού είτε παροχής με τη μορφή υπηρεσίας λογισμικού «Software-as-a-Service», θα πρέπει να αναφέρονται αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης.


Συμπληρωματικά των παραπάνω, επιπλέον είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για:

- Φιλοξενία (hosting, app-stores κ.λπ.) για τη διάθεση και τοποθέτηση των εφαρμογών.

- Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχομένου που αξιοποιείται στο πλαίσιο των εφαρμογών.

- Υπηρεσίες μετάπτωσης/αναδιαμόρφωσης δεδομένων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων.

- Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, χρηστικότητας κ.λπ. των εφαρμογών.

Λογισμικό που δεν σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη/υλοποίηση εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών δεν είναι επιλέξιμο προς χρηματοδότηση, με ποινή απόρριψης της συνολικής πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο ελέγχου.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες εξοπλισμού δεν είναι επιλέξιμες.


Προϋπολογισμός

Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενο έργο διαμορφώνεται από τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση, ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης. Η μέγιστη επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα:

- 7.000 ευρώ για τις περιπτώσεις native mobile και web mobile εφαρμογών (προϋπολογισμός 10.000 ευρώ).

- 1.400 ευρώ για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει web mobile portal (προϋπολογισμός 2.000 ευρώ).


Πρόγραμμα έναρξης υποβολής προτάσεων.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.

- Περιφέρειες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ηπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.

- Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14.00.

.