Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

Ψηφίζεται σήμερα ο προϋπολογισμός του Δήμου Κομοτηνής


Ειδική συνεδρίαση
διεξάγεται το μεσημέρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 «περί Δ.Κ.Κ.» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού Εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου, παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής στις 19ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2011, ημέρα της εβδομάδας ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30‘μ.μ., σε ΕΙΔΙΚΗ (εξ’ αναβολής) συνεδρίαση με ένα και μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης.- Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

1.Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών του Δήμου οικ. έτους 2012.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ